Με τους παρακάτω τρόπους χρήσης του πληκτρολογίου —σε συνδυασμό ή μη του ποντικιού— κερδίζουμε σε χρόνο επειδή αποφεύγουμε περισσότερρα βήματα για την ίδια εργασία.

  

WINDOWS

Συνδυασμοί πλήκτρων

 Alt + Shift : Εναλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου

 Alt + Tab : Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παραθύρων (εφαρμογών-προγραμμάτων που ξεκίνησε-«τρέχει» ο χρήστης)

 Alt + F4 : Κλείσιμο (ενεργού —που έχει την εστίαση, που είναι «πάνω-πάνω» στην επιφάνεια εργασίας—) παράθυρου-προγράμματος. (Πολύ χρήσιμο π.χ. όταν στο Internet ανοίγουν από μόνα τους πολλά παράθυρα ή πετάγονται διάφορα μηνύματα και θέλουμε σίγουρα να τα κλείσουμε και όχι να πατήσουμε κάποιο εικονικό x που μπορεί αντί να κλείνει να εκτελεί μια άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια). Αν βρισκόμαστε στην επιφάνεια εργασίας τότε εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου για κλείσιμο του Η/Υ.

 Alt + PrtScr : (Print Screen) Αντιγραφή ως εικόνας του ενεργού παράθυρου (μπορούμε να εισάγουμε την εικόνα με επικόλληση)

 Alt + Ctrl + Del : Εμφανίζει ανάλογα με την έκδοση των Windows ένα πλαίσιο διαλόγου ή μια πλήρη οθόνη όπου μπορούμε να κλείσουμε τον υπολογιστή, να αλλάξουμε χρήστη και να κλείσουμε μια εφαρμογή που κολλάει το σύστημα μέσω του Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) (Πολύ χρήσιμο όταν κολλάει ο Η/Υ)

 Shift + Del : Μόνιμη διαγραφή αρχείου, φακέλου, συντόμευσης (δεν παει στο καλάθι ανακύκλωσης). Ό,τι διαγράψαμε μπορεί να ανακτηθεί μόνο με ειδικά προγράμματα.

 Ctrl + Shift + N : Δημιουργία νέου φακέλου (New)

Alt + πάνω βελάκι (↑) : Επάνω ένα επίπεδο (στον εξερευνητή αρχείων μας πηγαίνει στο φάκελο που περιέχει το φάκελο που βρισκόμαστε, δηλαδή στον γονικό φάκελο).

 F2 : Μετονομασία (Rename) αρχείου, φακέλου, συντόμευσης, ... (επίσης με κλικ πάνω στο όνομα και όχι πάνω στο εικονίδιο, σε ήδη κλικαρισμένο-εστιασμένο στοιχείο).


 

Windows Logo 16x-Windows-icon

(πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, συνήθως βρίσκεται κάτω αριστερά στο πληκτρολόγιο)

 16x-Windows-icon ή Ctrl + ESC  : Άνοιγμα μενού εκκίνησης

 16x-Windows-icon + X : Εμφάνιση WinX Menu (είναι σαν να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο 16x-Windows-icon), για γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες

 16x-Windows-icon + E : Άνοιγμα του Εξερευνητή των Windows (Windows Explorer)

 16x-Windows-icon + D : Εμφάνιση/Απόκρυψη της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop). 

 16x-Windows-icon + , : (windows 10) Εμφάνιση της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) όσο είναι πατημένο

 16x-Windows-icon + F : Αναζήτηση αρχείων (Find)

 16x-Windows-icon + R : Εμφάνιση γραμμής εκτέλεσης (Run), π.χ. γράφουμε regedit (επεξεργασία μητρώου), msconfig (ρύθμιση συστήματος), cmd (εντολές DOS, όπως ipconfig, systeminfo)

 16x-Windows-icon + L : Κλείδωμα υπολογιστή (χωρίς τη χρήση Ctrl+Alt+Delete)

 16x-Windows-icon + δεξί βελάκι (→) : Τακτοποίηση ενεργού παράθυρου δεξιά στο μισό της επιφάνειας εργασίας

 16x-Windows-icon + αριστερό βελάκι (←) : Τακτοποίηση ενεργού παράθυρου αριστερά στο μισό της επιφάνειας εργασίας (οι δύο παραπάνω συντομεύσεις μας βολεύουν όταν θέλουμε να βλέπουμε και να δουλεύουμε ταυτόχρονα δύο παράθυρα στα δύο μισά της οθόνης)

 16x-Windows-icon + . : (windows 10) Εισαγωγή εικονοχαρακτήρα (emoticon, emoji)

 

Κλικ ποντικιού μαζί με συνδυασμούς πλήκτρων

(όπου κλικ εννοείται το πάτημα του αριστερού κουμπιού στο ποντίκι)

 Ctrl + κλικ : Συνεχόμενη επιλογή/αποεπιλογή (μαρκάρισμα/ξεμαρκάρισμα) αρχείων, φακέλων, συντομεύσεων,...

 Shift + κλικ : Αν πρώτα έχουμε επιλέξει (μαρκάρει) ένα στοιχείο με απλό κλικ, τότε επιλέγονται (μαρκάρονται) όλα τα ενδιάμεσα στοιχεία

 Shift + δεξί κλικ : Εμφανίζει ένα αναδυόμενο μενού συντόμευσης που περιέχει εναλλακτικές εντολές (δηλαδή εμφανίζονται πρόσθετες εντολές που δεν εμφανίζονται με σκέτο δεξί κλικ, π.χ. πάνω σε φάκελο σε Windows 8 εμφανίζεται η εντολή για άνοιγμα γραμμής εντολών DOS)

 Shift + διπλό κλικ : Τρέχει την προκαθορισμένη εναλλακτική εντολή (τη δεύτερη επιλογή στο αναδυόμενο μενού)

 Alt + διπλό κλικ : Εμφανίζει τις ιδιότητες ενός στοιχείου (αντί δηλαδή να κάνουμε δεξί κλικ και ιδιότητες)

 

Ροδέλα κύλισης ποντικιού μαζί με συνδυασμούς πλήκτρων

 Ctrl + κύλιση πάνω  CTRL + + : μεγέθυνση (zoom in)

 Ctrl + κύλιση κάνω  Ctrl + - : σμίκρυνση (zoom out)

 

Σύρσιμο ποντικιού μαζί με συνδυασμούς πλήκτρων

(κρατάμε πατημένο το αριστερό κουμπί στο ποντίκι και χωρίς να το αφήσουμε σύρουμε-μετακινούμε το ποντίκι)

 Ctrl + σύρσιμο : αντιγραφή αρχείου, φακέλου, συντόμευσης, ... (εμφανίζεται στην οθόνη επεξηγηματικό κείμενο "+ αντιγραφή σε"). Αν το αφήσουμε μέσα στον ίδιο φακελο έχουμε έναν γρήγορο τρόπο να δημιουργήσουμε αντίγραφο που θα πάρει αυτόματα ονομασία που θα περιέχει τον αριθμό του αντιγράφου μαζί με την αρχική ονομασία)

 Shift + σύρσιμο : μετακίνηση αρχείου, φακέλου, συντόμευσης, ... (εμφανίζεται στην οθόνη επεξηγηματικό κείμενο "→ μεταφορά σε")

Alt + σύρσιμο : δημιουργία συντόμευσης/συνδέσμου αρχείου, φακέλου (εμφανίζεται στην οθόνη σχετικό επεξηγηματικό κείμενο). Αν το σύρσιμο π.χ. ενός αρχείου γίνεται πάνω στην επιφάνεια εργασίας είναι σαν να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο, μετά "αποστολή προς" και "επιφάνεια εργασίας"

(Πατάμε τα πλήκτρα Ctrl ή Shift ή Alt πριν τελειώσει το σύρσιμο στη θέση που θέλουμε και πριν σταματήσουμε να πατάμε το αριστερό κουμπί στο ποντίκι).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WINDOWS

Συνδυασμοί πλήκτρων

 Ctrl + A : Επιλογή όλων (All)

 Ctrl + C : Αντιγραφή (το επιλεγμένο στοιχείο αντιγραφής παραμένει στη θέση του μετά την επικόλληση) (Copy)

 Ctrl + X : Αποκοπή/Μεταφορά (το επιλεγμένο στοιχείο αντιγραφής διαγράφεται μόνιμα από τη θέση του μετά την επικόλληση)

 Ctrl + V : Επικόλληση  (ολοκλήρωση της αντιγραφής/μεταφοράς)

 Ctrl + Z : Αναίρεση (ακύρωση προηγούμενης ενέργειας)

 Ctrl + B : Έντονα (Bold)

 Ctrl + U : Υπογράμμιση (Underline)

 Ctrl + I : Πλάγια (Italics)

 Ctrl + L : Στοίχιση αριστερά (Left)

 Ctrl + R : Στοίχιση δεξιά (Right)

 Ctrl + E : Στοίχιση στο κέντρο

 Ctrl + J : Πλήρη στοίχιση (Justify)

 Ctrl + = : Δείκτης (π.χ. Α1). Ξαναπατάμε για επαναφορά

 Ctrl + Shift + = : Εκθέτης (π.χ. Α1). Ξαναπατάμε για επαναφορά

 Ctrl + F : Αναζήτηση κειμένου (Find)

 Ctrl + S : Αποθήκευση (σώσιμο) (Save)

 Ctrl + P : Εμφάνιση επιλογών εκτύπωσης (Print)

 Ctrl + N : Άνοιγμα νέου εγγράφου (New)

 Ctrl + End : Μετακίνηση στο τέλος του κειμένου

 Ctrl + Home : Μετακίνση στην αρχή του κειμένου

 Shift + Enter : Αλλάζουμε σειρά χωρίς να αλλάζουμε παράγραφο (Για παράδειγμα, όταν αλλάζουμε παράγραφο με Enter μπορεί να έχουμε π.χ. μεγαλύτερη απόσταση από την προηγούμενη σειρά ή να ξεκινάμε με εσοχή, ενώ όταν αλλάζουμε γραμμή με Shift+Enter συνεχίζουμε κανονικά με τη μορφοποίηση που έχουμε. Επίσης όταν γράφουμε μέσα σε λίστα με κουκίδα, αν πατήσουμε Enter θα αρχίσουμε από κάτω με κουκίδα, ενώ με Shift+Enter δεν θα μπεί κουκίδα)

 Shift + βελάκι : Επιλογή (μαρκάρισμα) χαρακτήρων καθώς κινούμαστε/πατάμε το βελάκι (αριστερά-δεξιά-πάνω-κάτω)

 Alt : Μεταφέρεται η εστίαση στο κυρίως μενού (αν δεν φαίνεται τότε εμφανίζεται) ή στα κουμπιά ενός πλαισίου διαλόγου (π.χ. Ναι/Όχι/Ακύρωση). Σε συνδυασμό με το υπογραμμισμένο γράμμα του μενού ή του κουμπιού, εκτελείται και η αντίστοιχη εντολή, π.χ. Alt+E: μενού επεξεργασία

 

Πλοήγηση στο Διαδίκτυο (Internet)

(π.χ. σε Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer)

 Ctrl + κλικ σε σύνδεσμο : Άνοιγμα συνδέσμου (link) σε νέα καρτέλα (Tab)

 Shift + κλικ σε σύνδεσμο : Άνοιγμα συνδέσμου (link) σε νέο παράθυρο

 Ctrl + T : Άνοιγμα νέας καρτέλας (Tab)

 Ctrl + R  ή  F5 : Ανανέωση (Refresh)

(για προχωρημένους: Ctrl+F5: ανανέωση σελίδας χωρίς να διαβάζεται η προσωρινά αποθηκευμένη μνήμη –cache–)

 F11 : Πλήρη οθόνη (πατάμε πάλι F11 για επαναφορά)

 Space  ή  Page Down : Κύλιση σελίδας προς τα κάτω

 Shift + Space  ή  Page Up : Κύλιση σελίδας προς τα πάνω

 Ctrl + D : Προσθήκη στους σελιδοδείκτες ή αγαπημένα (bookmarks/favourites)

 Ctrl + H : Εμφάνιση ιστορικού (History)

 Ctrl + J : Εμφάνιση λήψεων, λίστας αρχείων που κατεβάσαμε (Downloads)

 Ctrl + Enter : Συμπληρώνει στη μπάρα διεύθυνσης τρία w στην αρχή και com στο τέλος, π.χ. youtube + Ctrl + Enter = www.youtube.com

Alt + αριστερό βελάκι (←) : Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκαμε.

Alt + δεξί βελάκι (→) : Μετάβαση στην επόμενη σελίδα που επισκεφτήκαμε.

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

Προσοχή! Ενώ στο αγγλικό πληκτρολόγιο ισχύει  δεξί Alt    αριστερό Alt  , στο ελληνικό πληκτρολόγιο το αριστερό Alt δεν είναι το ίδιο με το δεξί Alt και ισχύει:  δεξί Alt  (ή αλλιώς όπως λέγεται AltGr) =  Ctrl + αριστερό Alt   (το οποίο βολεύει περισσότερο τους δεξιόχειρους επειδή είναι στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου και το πατάμε με το αριστερό, ενώ το δεξί χέρι είναι ελεύθερο).

 Ctrl + αριστερό Alt + Ε : (Ευρώ)

 Shift + τόνος : ¨ (διαλυτικά) (μόνο στο ελληνικό πληκτρολόγιο)

 Ctrl + αριστερό Alt + τόνος : ΅ (τόνος με διαλυτικά) (μόνο στο ελληνικό πληκτρολόγιο), όπου τόνος είναι το πλήκτρο [;] δεξιά του πλήκτρου [L]

 Ctrl + αριστερό Alt + [ : « (αριστερά γωνιακά εισαγωγικά όχι δηλαδή τα απλά "). Επίσης με (αριστερό) Alt+0171

 Ctrl + αριστερό Alt + ] : » (δεξιά γωνιακά εισαγωγικά όχι δηλαδή τα απλά "). Επίσης με (αριστερό) Alt+0187

 Shift + απόστροφος : " Ανοίγουμε/κλείνουμε εισαγωγικά. (Στο MS Word γίνεται αυτόματη αντικατάσταση των απλών εισαγωγικών με γωνιακά), όπου απόστροφος ['] είναι το πλήκτρο δεξιά του τόνου.

Στα παρακάτω κρατούμε πατημένο το Alt και χρησιμοποιούμε μόνο το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Αν είμαστε στο ελληνικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιούμε μόνο το αριστερό Alt.

 (αριστερό) Alt + 0903  : · (άνω τελεία) (μόνο στο ελληνικό πληκτρολόγιο).

 (αριστερό) Alt + 0183  : · (τελεία στη μέση). Το σημείο του πολλαπλασιασμού, όπως 3·5=15

 (αριστερό) Alt + 0133  :  (αποσιωπητικά). (Στο MS Word γίνεται αυτόματη αντικατάσταση τριών συνεχόμενων τελειών με αποσιωπητικά).

 (αριστερό) Alt + 0150  :  (μικρή παύλα, en dash, έχει πλάτος όσο το πλάτος του χαρακτήρα Ν). Χρησιμοποιείται λιγότερο και προτιμούμε το σύμβολο του μείον (-) που περιλαμβάνεται στα βασικά κουμπιά του αριθμητικού πληκτρολογίου, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται και ως ενωτικό.

 (αριστερό) Alt + 0151  :  (μεγάλη παύλα, em dash, έχει πλάτος όσο το πλάτος του χαρακτήρα Μ, συνήθως το διπλάσιο πλάτος απ' ό,τι η μικρή)

 (αριστερό) Alt + 8217  :  (τυπογραφική απόστροφος)

 (αριστερό) Alt + 0147  : “ (αριστερά κυρτά εισαγωγικά)

 (αριστερό) Alt + 0148  : ” (δεξιά κυρτά εισαγωγικά)

 (αριστερό) Alt + 0132  : „ (δεξιά κυρτά κάτω εισαγωγικά)

 (αριστερό) Alt + 21  : § (παράγραφος)

Ενναλακτική λύση είναι να κάνουμε εισαγωγή χρησιμοποιώντας τον Πίνακα Χαρακτήρων (Character Map) των Windows.

 

 

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ

(Μόνο για προχωρημένους χρήστες)

 Del  ή  F2  ή  F10 : Εισαγωγή στο BIOS (το πατάμε αμέσως μόλις ξεκινήσει/ανοίξει ο Η/Υ) (λογισμικό που είναι μόνιμα αποθηκευμένο και φορτώνει πριν τα Windows). (F2 ή F12 επιλογή μέσου εκκίνησης).

 F8 : Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους (το πατάμε πριν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows). Το χρησιμοποιούμε συνήθως για να μπούμε σε ασφαλή λειτουργία (safe mode) ή να επαναφέρουμε τα Windows σε παλιότερο χρονικό σημείο καλής λειτουργίας (restore point).

 

Αναφορές:
Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Keyboard Shortcuts
List of Unicode characters